วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยี

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยี คือ
1. ความหมายของเทคโนโลยี
2. ความหมายของนวัตกรรม
3. การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. ความหมายของคำว่า G - Mail
5. ความแตกต่างระหว่าง E - Mail และ G - Mail

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ศัพท์ใหม่ของภาษาอังกฤษ
2. รู้การแต่งประโยค
3. รู้ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ
4. รู้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
5. รู้ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ
6. รู้การเขียนประโยคที่ถูกต้อง

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อการ คือ
1. รู้จักการเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง
2. รู้จักการเขียนบทความ
3. รู้จักการย่อความ
4. รู้จักการอ่านจับใจความ
5. รู้จักความหมายของสำนวนคำพังเพย สุภาษิต