วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ศัพท์ใหม่ของภาษาอังกฤษ
2. รู้การแต่งประโยค
3. รู้ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ
4. รู้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
5. รู้ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ
6. รู้การเขียนประโยคที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: