วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อการ คือ
1. รู้จักการเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง
2. รู้จักการเขียนบทความ
3. รู้จักการย่อความ
4. รู้จักการอ่านจับใจความ
5. รู้จักความหมายของสำนวนคำพังเพย สุภาษิต

ไม่มีความคิดเห็น: