วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยี

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยี คือ
1. ความหมายของเทคโนโลยี
2. ความหมายของนวัตกรรม
3. การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. ความหมายของคำว่า G - Mail
5. ความแตกต่างระหว่าง E - Mail และ G - Mail

ไม่มีความคิดเห็น: